SIN - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » SIN

Những điều cần biết về Số Bảo Hiểm Xã Hội Canada

Số Bảo hiểm Xã hội Canada (Social Insurance Number – SIN) là một dãy số gồm 9 chữ số mà bạn cần để làm việc ở Canada hoặc để tiếp cận với các chương trình và phúc lợi của chính phủ. Bạn có trách nhiệm bảo vệ SIN của mình. Lưu trữ bất kỳ tài […]