Thư mời từ tỉnh bang - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Thư mời từ tỉnh bang

Các ngành nghề có khả năng nhận ITA cao từ Express Entry trong năm 2023

Dữ liệu mới đây của chính phủ Canada đã cung cấp thêm chi tiết về đặc điểm của những ứng viên nhận được thư mời theo chương trình Express Entry từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023.