thường trú nhân Canada (PR) - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » thường trú nhân Canada (PR)

Bộ di trú Canada đưa ra dự thảo sửa đổi về giấy phép làm việc cho sinh viên quốc tế (PGWP – Post Graduation Work Permit)

PGWP (Post Graduation Work Permit) là một loại giấy phép làm việc mở, dành cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình học đủ điều kiện tại Cơ sở học tập được chỉ định (DLI).