AINP - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » AINP

Các yêu cầu đối của Alberta Express Entry Stream

Alberta Express Entry Stream cho phép tỉnh bang đề cử một số lượng hạn chế các ứng viên đủ tiêu chuẩn từ hệ thống Express Entry của liên bang. Các ứng viên đủ điều kiện sẽ được chọn trực tiếp từ nhóm Express Entry bởi Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP). Ứng viên […]