bài thi PTE - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » bài thi PTE

Bài thi kiểm tra ngôn ngữ mới PTE sẽ được Canada áp dụng xét hồ sơ định cư vào cuối năm 2023

Bài kiểm tra Pearson PTE Essential sẽ được áp dụng cùng với các bài kiểm tra CELPIP và IELTS cho hồ sơ thường trú nhân Canada thông qua các chương trình liên kết với Express Entry của liên bang.