bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Québec - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Québec

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Québec có những chính sách nào cho cư dân?

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Québec là một phần trong chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn cầu do Cơ quan bảo hiểm y tế công cộng Québec (RAMQ) phối hợp cùng chương trình bảo hiểm bệnh viện Québec quản lý. Tất cả cư dân sống tại Québec đều có quyền tham gia […]