cấm nhập cảnh Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » cấm nhập cảnh Canada

Những lý do sức khỏe khiến ứng viên bị cấm nhập cảnh Canada

Khi nói đến nhập cư Canada, thuật ngữ ‘cấm nhập cảnh’ thường được liên tưởng đến việc phạm tội hơn là những lý do về sức khỏe.