chương trình định cư diện chủ nông trại - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » chương trình định cư diện chủ nông trại

6 điều kiện chương trình chủ trang trại Alberta

Chương trình chủ trang trại Alberta (Alberta Self-Employed Farmer Stream) do Chương trình Đề cử Nhập cư Alberta (AINP) phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Alberta quản lý, nhắm mục tiêu đến những ứng viên có kỹ năng quản lý trang trại và đủ nguồn tài chính để đầu tư […]