định cư diện tỉnh bang - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư diện tỉnh bang

Kết quả hồ sơ diện đề cử tỉnh bang Canada trong tháng 4/2022

Các tỉnh bang của Canada đã gửi đi gần 3.000 thư mời nộp đơn xin bảo lãnh bang theo Chương trình định cư diện Đề cử Tỉnh bang (PNP) trong tháng Tư.   PNP là một chương trình nhập cư do chính phủ liên bang, tỉnh bang và vùng lãnh thổ cùng quản lý. Chương trình […]