định cư Manitoba - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư Manitoba

Thông tin và yêu cầu của Chương trình định cư Manitoba

Chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPNP) lựa chọn các ứng cử viên định cư Manitoba dựa trên nhu cầu kinh tế cụ thể của tỉnh bang. Các dòng đó là: Skilled Worker in Manitoba Stream Skilled Worker Overseas Stream International Education Stream Business Investor Stream Mục tiêu của chương trình định cư Manitoba là […]