định cư New Brunswick - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » định cư New Brunswick

Thông tin chi tiết về Chương trình định cư New Brunswick

Chương trình đầu tư định cư New Brunswick là tiểu mục của Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NBPNP). Đây là chương trình định cư New Brunswick dành cho các doanh nhân có vốn và kinh nghiệm sở hữu, quản lý doanh nghiệp. Chương trình Đề cử Tỉnh bang New Brunswick nhắm mục tiêu vào các […]