Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) hết hạn - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) hết hạn

Người sở hữu Post-Graduation Work Permit hiện tại có thể nộp hồ sơ xin Open Work Permit mới

Canada đã ban hành hướng dẫn về cách thức nộp hồ sơ xin Open Work Permit mới (Giấy phép làm việc mở) hoặc gia hạn giấy phép đang có đối với những người sở hữu Post Graduate Work Permit (Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp). Bộ trưởng Di trú Sean Fraser lần đầu công […]