hệ thống nhập cư mới - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » hệ thống nhập cư mới

Những ưu tiên sắp tới trong chính sách nhập cư mới của Canada

Trang tin của thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa đăng tải bức thư ủy nhiệm mà ông gửi cho bộ trưởng di trú Sean Fraser, nêu rõ những ưu tiên sắp tới của chính sách nhập cư mới của Canada. Thư ủy nhiệm là tài liệu chính sách quan trọng nhất hướng dẫn hệ thống […]