hệ thống nhập cư - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » hệ thống nhập cư

Nỗ lực hiện đại hóa hệ thống nhập cư của Bộ di trú Canada

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã trình bày các cải tiến nhằm hiện đại hóa hệ thống nhập cư nơi tiếp nhận hồ sơ di trú cho các đại diện trong Bộ