Hệ thống xếp hạng toàn diện - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Hệ thống xếp hạng toàn diện

Hệ thống xếp hạng toàn diện – Comprehensive Ranking System (CRS)

Tất cả các ứng viên nhập cư có tay nghề cao đủ điều kiện cho Hệ thống Express Entry sẽ được xếp vào một nhóm các ứng viên. Các ứng viên trong nhóm Express Entry sau đó được xếp hạng bằng cách sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). CRS được sử dụng […]