https://canada.com.vn/chuong-trinh-dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/ - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » https://canada.com.vn/chuong-trinh-dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/

British Columbia và Manitoba công bố kết quả đề cử tỉnh bang từ 6-12/4/2024

British Columbia và Manitoba đã cấp thư mời nộp hồ sơ cho ứng viên thông qua các Chương trình đề cử tỉnh bang riêng của tỉnh từ ngày 6 – 12/04/2024.