Mã NOC - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Mã NOC

Yếu tố kinh nghiệm làm việc trong tổng điểm CRS Express Entry

Nếu bạn nộp hồ sơ nhập cư Canada thông qua 1 trong 3 chương trình trong hệ thống Express Entry, các yếu tố ảnh hưởng đến điểm số CRS là cực kỳ quan trọng để cân nhắc từ những bước chuẩn bị đầu tiên.