Master Graduate Streams - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Master Graduate Streams

Dòng Sinh Viên Quốc Tế Canada – International Students streams

Ontario quản lý hạng mục Nguồn nhân lực nhắm mục tiêu lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế Canada có trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng cần thiết để tự lập thành công tại tỉnh Ontario. Dưới hạng mục này, OINP có hai dòng liên quan đến […]