mất PR - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » mất PR

Khi nào bị mất thường trú nhân (PR) Canada?

Một khi đã được xác nhận tư cách thường trú nhân Canada (permanent resident – PR) , bạn hầu như được hưởng mọi quyền lợi như công dân Canada, ngoại trừ quyền bầu cử và làm một số công việc đòi hỏi kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Tuy nhiên, thường trú nhân (PR) không […]