Quebc - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Quebc

Kết quả nhập cư chương trình đề cử tỉnh bang PNP của Ontario, Quebec và British Columbia

Ontario, Quebec và British Columbia đã cấp thư mời nộp hồ sơ cho các ứng viên thông qua chương trình đề cử tỉnh bang trong tuần này.  Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut) đều có Chương trình Đề cử Tỉnh bang. Thông qua chương trình này, các […]