Thời gian xử lý visa Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Thời gian xử lý visa Canada

Tại sao có sự khác biệt về thời gian xử lý visa định cư Canada?

Bộ Di trú Canada (IRCC) có các văn phòng xử lý visa trên toàn thế giới. Thông thường, một văn phòng sẽ chịu trách nhiệm về một khu vực trên thế giới và phục vụ công dân của nhiều quốc gia.