yêu cầu Dòng cơ hội Alberta - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » yêu cầu Dòng cơ hội Alberta

Dòng Cơ hội Alberta (The Alberta Opportunity Stream)

Dòng Cơ hội Alberta (The Alberta Opportunity Stream) ra mắt vào tháng 6 năm 2018 và thay thế dòng Tuyển dụng Chiến lược và Hướng vào Người sử dụng lao động (Employer-Driven Stream and Strategic Recruitment Stream) của tỉnh. Nó được thiết kế để đơn giản hóa quy trình đăng ký Chương trình Đề cử […]