bài kiểm tra ngôn ngữ mới - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » bài kiểm tra ngôn ngữ mới

Bài thi kiểm tra ngôn ngữ mới PTE sẽ được Canada áp dụng xét hồ sơ định cư vào cuối năm 2023

Bài kiểm tra Pearson PTE Essential sẽ được áp dụng cùng với các bài kiểm tra CELPIP và IELTS cho hồ sơ thường trú nhân Canada thông qua các chương trình liên kết với Express Entry của liên bang.

Bộ Di trú Canada (IRCC) đã thông qua bài kiểm tra ngôn ngữ mới cho ứng viên nhập cư

IRCC gần đây đã thông qua việc chỉ định sử dụng một bài kiểm tra ngôn ngữ mới cho những người nộp hồ sơ nhập cư Canada theo diện đóng góp kinh tế (bao gồm diện đầu tư doanh nhân và lao động tay nghề).  Dự kiến bài kiểm tra ngôn ngữ mới sẽ được […]