Canada công bố kết quả nhập cư diện đề cử tỉnh bang PNP đợt tháng 6/2022 - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » Canada công bố kết quả nhập cư diện đề cử tỉnh bang PNP đợt tháng 6/2022

Canada công bố kết quả nhập cư diện đề cử tỉnh bang PNP đợt tháng 6/2022

Nhìn lại các cập nhật của Chương trình Đề cử tỉnh Bang vào tháng trước và kết quả nhập cư diện đề cử tỉnh bang PNP từ các tỉnh Bang khác. Chương trình Đề cử tỉnh Bang Canada (PNP) đã phát hành hơn 3.000 lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh Bang vào tháng trước.  […]