hồ sơ định cư Canada - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » hồ sơ định cư Canada

Ứng viên nộp hồ sơ định cư Canada cho nhiều diện chương trình cùng lúc được không?

Canada có hơn 100 chương trình nhập cư theo diện đóng góp kinh tế để lựa chọn, có thể bạn sẽ thỏa điều kiện cho nhiều chương trình định cư Canada. Vậy bạn được đăng ký nộp hồ sơ cho nhiều chương trình cùng một lúc không?