PGP - IMM Canada - Tư vấn định cư Canada

Trang chủ » PGP

Đợt rút hồ sơ chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà năm 2023 đã bắt đầu

Đợt rút hồ sơ chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà (PGP) 2023 bắt đầu từ ngày 10/10/2023

IRCC thông báo đã hoàn thành đợt rút hồ sơ bảo lãnh Ông bà và Ba mẹ năm 2022

IRCC thông báo rằng họ đã hoàn thành việc gửi khoảng 23.100 lời mời nộp hồ sơ cho các ứng viên bảo lãnh Chương trình Ông bà và Ba mẹ trong năm 2022.

Lợi ích của Chương trình bảo lãnh Ông bà và Ba mẹ (PGP)

Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân Canada, bạn có thể bảo lãnh ông bà và ba mẹ của mình đến Cananda theo diện chương trình ông bà và ba mẹ (PGP).